دانلود فایل


پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی - دانلود فایلدانلود فایل سیستم عدالت کیفری بین المللی توجه به حقوق متهم بالاخص متهمان به جنایات بین المللی , نشان می دهد که چگونه تحول تضمین های حقوق بشر بر حمایت از ح

دانلود فایل پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
الف ـ بیان مساله
ب ـ سؤالات تحقیق
ج ـ فرضیات تحقیق
د ـ تعاریف و مفاهیم
ه ـ اهداف تحقیق
و ـ جنبۀ نوآوری تحقیق
ز ـ روش تحقیق
ی ـ ساماندهی تحقیق
فصل اول : فلسفه و مبانی اعاده دادرسی
مبحث اول ـ فلسفه اعاده دادرسی در دادگاههای ملی
گفتار اول ـ اعاده دادرسی در حقوق ایران
گفتار دوم ـ اعاده دادرسی در حقوق فرانسه
گفتار سوم ـ مقایسه اعاده دادرسی با دیگر نهادهای مشابه
1ـ مقایسه اعاده دادرسی با طرق عادی تجدیدنظرخواهی
2ـ مقایسه اعاده دادرسی با طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی
مبحث دوم ـ آراء قابل استدعای اعاده دادرسی و ارتباط آن با اعتبار امر مختوم
گفتار اول ـ شناسایی آراء قطعی دادگاه
گفتار دوم ـ اعتبار قضیه قضاوت شده و تلفیق آن با اعاده دادرسی
فصل دوم : مصادیق اعاده دادرسی در دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی
مبحث اول ـ سیر تشکیل دادگاه کیفری بین المللی دائمی
گفتار اول ـ تشکیل دادگاه بین المللی کیفری نورنبرگ
گفتار دوم ـ تشکیل دادگاه بین المللی توکیو
گفتار سوم ـ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق
گفتار چهارم ـ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی رواندا
گفتار پنجم ـ تشکیل دادگاه بین المللی کیفری دائمی
مبحث دوم ـ اعاده دادرسی در دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی
گفتار اول ـ اعاده دادرسی در منشور نورمبرگ
گفتار دوم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق
گفتار سوم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون
گفتار چهارم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه رواندا
گفتار پنجم ـ شناسایی اعاده دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد متهم در دادگاه کیفری بین المللی دائمی
فصل سوم ـ جهات و شرایط اعاده دادرسی در دادگاه کیفری بین المللی
مبحث اول ـ کشف دلیل جدید
گفتار اول ـ عدم تقصیر متقاضی اعاده دادرسی
گفتار دوم ـ تاثیر قطعی ادله ابراز شده بر نتیجه رسیدگی
مبحث دوم ـ جعلی و مزورانه بودن دلائل مورد استناد
مبحث سوم ـ سوء رفتار قضات دخیل در پرونده منجر به محکومیت
فصل چهارم ـ آیین رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه کیفری بین المللی
مبحث اول ـ تصمیمات قابل اعاده دادرسی
گفتار اول ـ اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی
گفتار دوم ـ اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات مقدماتی
مبحث دوم ـ متقاضی اعاده دادرسی و مهلت آن در دادگاه کیفری بین المللی
گفتار اول ـ متقاضی اعاده دادرسی
گفتار دوم ـ مهلت اعاده دادرسی
مبحث سوم ـ وظایف و اختیارات شعب تجدیدنظر در رابطه با تقاضای اعاده دادرسی
نتیجه گیری
منابع
چکیده

پایداری و آرامش در جوامع ایجاباً مستلزم استقرار نظم می باشد و اصولا جامعه ای منظم است که به اختلافات خود همه در سطح داخلی و در سطح بین المللی خاتمه دهد و حق مظلوم را بستاند . بنابراین، همیشه تسریع در جریان دادرسی و ختم آن موازی با اجرای عدالت نمی باشد . چه بسا حقایقی که بعد از سال ها برملا میگردد و احکام صادره قبلی را در تعارض با عدالت به تصویر می کشد . پس توجه همزمان به ایجاد نظم و آرامش و عدالت از ضروریات جوامع بشری است . بنابراین نهاد اعاده دادرسی این وظیفه خطیر را به عهده داشته است. این مسئله در مورد جنایات بین المللی اهمیت بیشتری خواهد داشت . در سیستم عدالت کیفری بین المللی توجه به حقوق متهم بالاخص متهمان به جنایات بین المللی ، نشان می دهد که چگونه تحول تضمین های حقوق بشر بر حمایت از حقوق متهمان در محاکمات کیفری ، بالاخص بر آئین دادرسی کیفری بین المللی ، تأثیر گذار بوده است . به نظر می رسد هرچه سیستم های رسیدگی به اتهامات متهمان به جنایات بین المللی پیچیده تر می شود، تضمین های بیشتری در رابطه با حقوق متهمان ایجاد می گردد. در واقع ، رسیدگی های محاکم کیفری بین المللی بر اساس معیارهای جدید دادرسی عادلانه صورت می گیرد. رسیدگی های کیفری بدون رعایت اصول مربوط به محاکمه عادلانه، حاصلی جز بی ا عتباری، هتک حرکت دادرسی کیفری بین المللی، به بار نخواهد آورد.

در راستای اجرای دادرسی عادلانه، محاکم کیفری خاص رواندا و یوگوسلاوی سابق کاملاً منطبق با الزامات مندرج در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است ، که یکی از اسنادی است که منشور حقوق بشر را تشکیل می دهد. علاوه بر این در رویۀ قضایی محاکم مذکور،تلاش گسترده ای برای رعایت استاندارد و معیارهای محاکمه عادلانه صورت گرفته است و در موارد متعددی به کنوانسیون های حقوق بشری و رویه قضائی نهادهائی چون دیوان اروپائی حقوق بشر و دادگاه آمریکایی حقوق بشر اشاره شده است این مسئله در زمان تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت و به تأسیس از دو نظام تفتیشی و کامن لا و اخذ نکات مثبت این دو نظام تلاش جامعی برای رعایت حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گرفت.

اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی خاص نورنبرگ، یوگوسلاوی سابق، رواندا ، سیرالئون پیش بینی شده بود . در نهایت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی متاثر اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی خاص جهات اعاده دادرسی را در ماده 84 خود به رسمیت شناخته و اذعان می دارد در صورتی کشف دلایل جدید، که در زمان محاکمه در دسترس نبوده و تاثیر آنها در رای صادره ، جعلی بودن اسناد و مدارک مورد استناد، یا سوءرفتار قضات در انجام وظایف خود متهم می تواند درخواست اعاده دادرسی خود از دیوان درخواست نماید.

واژگان کلیدی: حق، اعاده دادرسی، تجدید نظر، دادگاه کیفری بین المللی، حقوق بین المللی کیفری
فصل اول ـ کلیات
الف ـ مقدمه
هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند، این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد[1]. همۀ افراد انسانی دارای خلقت واحدند ، پس هر امتیاز موهومی که زاییده برتری طلبی افراد و قبایل نسبت به یکدیگر باشد قابل قبول نیست. وجود اختلاف طبقاتی و امتیازات اجتماعی موجب ناآرامی و سلب اطمینان جامعه می شود، چنین جامعه ای قطعا" گرفتار کینه و دشمنی، کبر و غرور و خودکامگی و فساد و تباهی و پراکندگی خواهد شد. جدایی اعضای یک جامعه انسانی با روح بشریت مغایرت دارد[2]. عدل وانصاف و توازن در اجراي صحيح قوانين و جانبداري از اصلاح و تاديب مجرم و انديشه سود عمومي از طرفي و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي در همه احوال در جوامع بشري طرق و وسايل گوناگوني را پيش بيني و عرضه داشته است تا مبادا بي گناهي به مجازات برسد يا گناهكاري بي سبب از مجازات برهد[3]. درتمام اين احوال قوانين كيفري و اصول مجازاتي براي دلجوئي خاطر نژند و آسايش جانب كساني كه به عللي به ارتكاب جرم دست مي زنند به نوازش ها و ارفاق هائي پرداخته كه شايد روزگاري به اصلاح حال مجرم موثر واقع شود. بنابراین در موارد استثنائي و در صورت تقويت حق از كسي و براي حفظ احترام حكومت اصل حريت فردي ، قانون گذار با خصوصيت خاص و شرايط مخصوص اجازه تجديد دادرسي مي دهد.
دو هدف عمده و اساسی برای دستگاه عدالت متصور است . هدف اولیه و اصلی ایجاد عدالت است یعنی دستگاه فوق به وجود آمده تا اینکه تداخل حقوق افراد را در مسیر صحیح هدایت نمایند و باعث تضعیع حقوق عده ای نگردند . دقت در این موضوع که انسان ها از توانایی ها ، مختلف برخوردار بوده ، اصرار بر ضرورت وجود ایستگاه عدالت را می افزاید . [4]هدف دوم که از نیازهای ثانوی جوامع بشری می باشد ، نظم است . نظم بستری برای جامعه سالم خواهد بود و سخن جامعه بشری است .چه بسا افرادی که در بی نظمی حقوق افراد ضعیف تر را پایمال نموده و می نمایند .
شایان ذکر است دو هدف مذکور ، هراز گاهی با هم تنش داشته و رو در روی یکدیگر قرار می گیرند . توضیح اینکه از اهداف اساسی دستگاه عدالت تداوم نظم در جامعه بشری است . هنگامیکه اختلاف بین دو انسان به وجود می آید و این اختلاف در محکمه بیان می گردد ، جهت رعایت نظم ، پایان بخشیدن بر قصه اختلاف ، ضروری است . یعنی باید در مرحله ای ، اختلافات ایجاد شده ، ختم و قابل پیگیری نباشد.[5] از طرف دیگر ، عدالت ، بررسی مجدد احکام صادره توسط دادگاه را تا برملا شدن حقایق و پایان اعتراضات می طلبد و قطعی شدن رای صادره محکمه در مرحله از اعتراض بر آن وارد است ، خلاف عدالت می باشد..........دانلود پایان نامه حقوق


اعاده دادرسی


دادگاه کیفری بین المللی


حقوق بین المللی کیفری


تجدیدنظر


طرق عادی تجدیدنظر


ظرق فوق العاده تجدیدنظر


آر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سلیمان رحمانی سامانی - موضوعات کارنشده حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی; موانع قصاص نفس در شریعت اسلام; گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….

سلیمان رحمانی سامانی - موضوعات کارنشده حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی; موانع قصاص نفس در شریعت اسلام; گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - فهرست پایان نامه های ...

ادامه فهرست پایان نامه های حقوق جزا و جرم ... کیفری بین المللی و ... نسبت به عین مرهونه ...

عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد جزا و جرم شناسی ...

... پایان نامه ارشد جزا و جرم ... دادگاه کیفری بین المللی ... آراء مواد مخدر در حقوق ...

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - پایان نامه و رساله

گفتارهايی در حقوق جزا و ... این پایان نامه دکتری-به ... دادگاه کیفری بینالمللی ...

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - پایان نامه و رساله

گفتارهايی در حقوق جزا و ... این پایان نامه دکتری-به ... دادگاه کیفری بینالمللی ...

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تطبیقی تجدیدنظر احكام ...

كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم ... آیین دادرسی کیفری ... پایان نامه به بررسی و ...

پایان نامه ها - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق جزا و جرم ... های دادگاه های کیفری بین المللی، صادقی ... پایان نامه نام و نام ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبانی، اصول و راهکارهای منع ...

... ارشد حقوق جزا و جرم ... قانون آئین دادرسی کیفری به ... پایان نامه حقوق بین ...

دانلود کامل دانلود پایان نامه اعاده دادرسی (مبانی نظری و ...

... دادرسی کیفری بین المللی ... پایان نامه های حقوق جزا و ... جزا و جرم شناسی اعاده ...

بانک جامع و کامل مقالات و پایان نامه های رشته حقوق و علوم ...

بانک مقالات و پایان نامه های ... و مقالات حقوق جزا و جرم ... به آراء دادگاه ها ...

حق سپید - فهرست پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی ...

فهرست پایان نامه های حقوق جزا و جرم ... دادرسی کیفری بین المللی ... و تجدید نظر نسبت به ...

پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم ... پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ... کیفری نسبت به ...

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - پایان نامه و رساله

گفتارهايی در حقوق جزا و ... این پایان نامه دکتری-به ... دادگاه کیفری بینالمللی ...

پایان نامه اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

... رشته حقوق (m.a) گرایش: جزا و جرم ... پایان نامه اعاده دادرسی ... اعتراض نسبت به آراء ...

مقالات حقوق جزا | وب سایت دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا ...

... و اختصاصی ،آیین دادرسی کیفری ... پایان نامه / رساله برای رشته حقوق جزا و جرم ...

بانک جامع و کامل مقالات و پایان نامه های رشته حقوق و علوم ...

بانک مقالات و پایان نامه های ... و مقالات حقوق جزا و جرم ... به آراء دادگاه ها ...

مقالات حقوق جزا | وب سایت دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا ...

... و اختصاصی ،آیین دادرسی کیفری ... پایان نامه / رساله برای رشته حقوق جزا و جرم ...

حقوق انگلیس – دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – هما تز

... تکه هایی از متن پایان نامه به ... حقوق گرایش :جزا و جرم ... جدید و اسناد بینالمللی ...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - فهرست پایان نامه های ...

ادامه فهرست پایان نامه های حقوق جزا و جرم ... کیفری بین المللی و ... نسبت به عین مرهونه ...

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - پایان نامه و رساله

گفتارهايی در حقوق جزا و ... این پایان نامه دکتری-به ... دادگاه کیفری بینالمللی ...

مقالات حقوق جزا | وب سایت دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا ...

... و اختصاصی ،آیین دادرسی کیفری ... پایان نامه / رساله برای رشته حقوق جزا و جرم ...

انجام پایان نامه حقوق - پایان نامه حقوق- پروپزال کارشناسی ...

... پایان نامه حقوق جزا و جرم ... کیفری بین المللی و ... از جرم در دادرسی های کیفری ...

انرژی پایدار و شاخصه های آن در معماری سنتی

کارآموزی بانک 18 ص

سود بانکی سپرده های خود را بدانید !!

دانلود پاورپوینت در مورد ابزارهاي تامين مالي اسلامي( صکوک )در بانکداری اسلامی

رام فارسی NOKIA 150 RM-1190 تست شده

تحقیق در مورد شیعه در عصر امام زمان

پاورپوینت مهارت های آزمايشگاه شيمي

مقاله مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

پاورپوینت مهارت های آزمايشگاه شيمي

طرح توجیهی بررسي پرورش قارچ در منزل