دانلود فایل


دانلود مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري) - دانلود فایلدانلود فایل ویژگی های پرتو X (پرتونگاری) یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود فایل دانلود مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري) عنوان: ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري)
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 95
خلاصه آنچه در مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري) می خوانید :تمام شمارنده هاي الكترونيكي بدون استنثناء به وسيله ي فيزيكدانان هسته اي براي مطالعات پرتوزايي كشف شدند . اين شمارنده ها نه تنها تابش X و Y ، بلكه ذرات بارداري مانند الكترون و ذرات a را نيز آشكار مي سازند ، طراحي شمارنده و مدارهاي مربوطه تا حدودي به آنچه بستگي دارد كه آشكار مي كند . در اينجا توجه ما فقط به شمارنده هايي است كه براي آشكار سازي پرتوهاي x با طول موجهاي معمول در پراش ، بكار برده مي شوند.
معمولاً از چهار نوع شمارنده : تناسبي ، گايگر ، سوسوزن، و نيم رسان استفاده مي شود . هر چهار نوع به قدرت يونيزه كردن اتمها به وسيله ي پرتوهاي X بستگي دارد ، چه اتمهاي گاز باشند ( شمارنده هاي تناسبي و گايكر ) و چه اتمهاي جامد ( شمارنده هاي سوسوزن و نيمه رسانا ) . شيوه كاركرد سه نوع او به وسيله پريش ارائه شده است ] 8-7 [ .
اين نوع شمارنده از توانايي پرتوهاي X استفاده كرده كه در برخي از مواد نور مرئي فلورسانت ايجاد مي كنند ، مانند پرده هاي فلورسانت كه در بخش 8-1 گفته شد . مقدار نور انتشار يافته متناسب با شدت پرتو X است و مي توان آن را به وسيله ي فوتوتيوب اندازه گيري كرد . از آنجا كه مقدار نور گسيل يافته اندك است ، از نوعي فوتوتيوپ ويژه به نام فوتون افزا براي دستيابي به جريان خروجي قابل سنجش، استفاده مي شود.
ماده اي كه معمولاً براي آشكارسازي پرتوهاي X بكار مي رود ، يك بلور پديده سديم است كه با اندكي تاليوم فعال شده است . اين بلور بر اثر بمباران پرتو X نور بنفش گسيل مي دهد . ( جزئيات اين گسيل تقريباً چنين است : پرتوهاي جذب شده برخي از اتمها را يونيزه مي كنند ، يعني برخي از الكترونها از نوار ظرفيتي به وار رسانايي Nal صعود مي كنند . آنگاه اين الكترونها مقداري از انرژي خود را به يون منتقل مي كنند . هنگامي كه يون برانگيخته به حالت مبناي خود بر مي گردد ، نور گسيل مي شود. ) بلو گسيل كننده نور به سطح لامپ فوتون افزا چسبيده مي شود ، و به وسيله ورقهاي آلومينومي از نورهاي خارجي محافظت مي شود . به ازاي هر كوانتاي جذب شده ، يك درخشش نوري ( سوسوزن ) در بلور توليد مي شود ، و اين نور وارد لامپ فوتون افزا شده و تعدادي از الكترونها را از فوتو كاتد خارج مي كند كه ماده اي حساس به نور و معمولاً از تركيب بين فلزي سزيوم ـ آنتيموان ساخته مي شود . سپس الكترونهاي انتشار يافته به سوي نختسن دي نود كشيده مي شوند و در اينجا چند دي نود فلزي وجود دارد كه پتانسيل هر يك نسبت به دي نود پيشين نزديك به 100 ولت مثبت تر است و آخرين آنها به مدار اندازه گير وصل است . هر يك از الكترونهاي انتشار يافته از فوتوكاتد كه به نخستين دي نود مي رسد ، از سطح فلزي آن دو الكترون خارج مي كند ، همانگونه كه در تصوير نشان داده شده است . اين دو الكترون به سوي دي نود دوم كه در آنجا هر يك ذو الكترون ديگر خارج مي كند ، كشيده شده و اين فرايند تا آخر ادامه مي يابد . در واقع ، ضريب تقويت هر دي نود 5 و تعداد دي نودها 10 عدد باشد، در اين صورت فاكتور افزايش برابر 7 10 = 10 5 است . بدين ترتيب ، جذب يك كوانتاي پرتو در بلور به گردآوري بسياري از الكترون در دي نودنهايي منجر مي شود كه تقريباً برابر با ضريبي به بزرگي ضربان گايگر ، يعني در حدود دولت خواهد شد . از آن گذشته ، كل اين فرايند به كمتر از ميكرو ثانيه نياز دارد ، به گونه اي كه يك شمارنده سوسون مي تواند با ميزاني به بزرگي 5 10 شمارش در ثانيه و بدون اتلاف ، كار كند. ولتاژ صحيح شمارنده با روشي به دست مي يابد كه براي شمارنده تناسبي ، با ترسيم ميزان شمارش بر حسب ولتاژ بكار رفته است.
اندازه ضربان هاي ايجاد شده در شمارنده سوسوزن مانند شمارنده تناسبي ، متناسب با انرژي كوانتاهاي پرتو X جذب شده است . اما اندازه ضربان مربوط به يك انرژي كوانتومي خاص، براي شمارنده هاي نوع تناسبي و سوسزن (NaI.Tl) از تيزي بسيار كمتري برخودارند . بنابراين بر اساس اندازه ضربان ، تشخيص كوانتاهاي پرتو X با طول موجهاي ( انرژيها ) گوناگون دشوارتر است.
كارآيي يك شمارنده سوسوزن در گستره ي معمولي طول موج، به 100 درصد مي رسد ، زيرا در واقع تمام كوانتاهاي انرژي ، حتي در يك بلور نسبتاً نازك، جذب مي شود.
سيليس خالص يك نيم رساناي ذاتي است . اين نيمه رسانا از يك مقاومت ويژه الكتريكي بسيار بالا ، بويژه در دماهاي پايين برخودار است ، زيرا الكترونهاي اندكي با عبور از شكاف انرژي به نوار رسانش به گونه ي گرمايي برانگيخته مي شوند . در هر صورت ، پرتوهاي فرودي مي توانند موجب برانگيختگي شده و به دنبال آن يك الكترون آزاد در نوار رسانايي و يك حفره آزاد در نوار ظرفيتي ايجاد كنند . همانگونه كه پس از اين نشان خواهيم داد ، جذب يك كوانتاي پرتو X نزديك به 1000 زوج حرفه الكتروني توليد مي كند . اگر ولتاژ زيادي در دو سطح رو به دو سطح رو به روي هم در بلور سيليس اعمال شود ، الكترونها و حفره ها به سوي اين دو سطح جاروب شده ، و يك ضربان كوچك در مدار خروجي به وجود مي آورند.
روش تفرق سنجي بيا ديفركتومتري Diffractometer Measurements
روشي ديگر براي محاسبة فواصل صفحت كريستالي از طيق اندازه گيري ( زوايه براگ ) كه در روش دبي شرر بحث شد ، روش ديفركتومتري است . در روش دبي شرر گفته شد كه اگر نمونه اي در مركز يك زاويه قرار گيرد و اشعه ايكس در امتداد قطر اين دايره به نمونه برخورد نمايد متدادهاي تفرق ناشي از برخود اشعه ايكس به صفحات كريستالي پديد مي آيند كه مي توان بر روي فيلمي در محيط اين دايره ثبت نمود. روشي ديگر براي تشخيص اين امتدادهاي تفرق استفاده از يك نوع شمارنده مي باشد. شمارنده ممكن است بر اساس يونيزه شده گاز و يا خاصيت فلورسانس يك ماده بر اثر برخورد اشعه ايكس به آن ساخته شود . طرز كار شمارده نوع گازي كه بنام Geifer Counter شمارندة گايگر معروف است بر اساس يونيزه شدن گاز داخل آن بر اثر برخورد اشعه با گاز مي باشد . بدين ترتيب كه گاز يونيزه شده و يونها بين الكتروها حركت مي نمايد . الكترونهاي آزاد شده بطرف آندوين هاي گاز بطرف كاتد جذب مي شوند . با اتصال آند و كاتد به جريان خارجي در صورت يونيزه شدن گاز كه لحظة برخورد اشعه با شمارنده است جريان بيشتري از آندو كاتد عبور خواهد كرد .

هر گاه تغييرات زاويه اي شمارنده را بر حسب جريان آندو كاتد آن رسم كنيم در محل هائي كه منحني تيزيهائي ( پيك ‍Peacl ) را نشان مي دهد محلهائي هستند كه امتداد تفرق وجود دارد و در صورت وجود فيلم دبي شرر در اين محلها خط خواهيم داشت . با اندازه گيري از روي محل تيزيهاي منحني (پيگها) مي توان d را با استفاده از قانون براگ محاسبه نمود . مقدار زاويه بين امتداد اشعه و محل شمارنده مي باشد.
عمل شمارنده گايگرگازي را مي توان با بكار گرفتن سنتيلاتور (Scintillation Counter) كه با مواد فلورسانس شونده بر اثر برخورد اشعه ايكس كار مي كند استفاده نمود.
نمونه در اين روش پودر مي باشد كه آنرا بصورت قرص درآورده بر روي سكوي مخصوص قرار مي دهند . ممكن است پودر را در قابي فشرده كرده بر روي آن جهت جلوگيري از جدا شدن نمونه از نگهدارنده از نوار چسب شفاف و نازك استفاده نمود.
براي تهيه قرص از پودر مورد آزمايش مي توان آنرا با يك ماده كمكي مخلوط كرده و سپس در داخل كوره اي آنرا حرارت داد . با اين عمل ماده كمكي ذوب گشته و پودر مورد آزمايش را در بر مي گيرد . بايد توجه داشت كه ماده كمكي و عمل حرارت دادن مزاحم آزمايش نبوده و تركيب نمونه را تغيير ندهد.
قطعاتي كه بروش متالورژي پودر ساخته مي شوند ( فلزي و يا غير فلزي ) را مي توان مستقيماً بر روي دستگاه جهت آزمايش قرار داد . براي اينكار لازم است سطحي از نمونه كه در مقابل اشعه قرار مي گيرد كاملاً صاف باشد .
نمونه همزمان با چرخش شمارنده ميچرخد و سرعت چرخش آن سرعت چرخش شمارنده است . با اين عمل همواره زاويه بين مسير اصلي شاعبه با سطح پودر برابر زاويه شعع تفرق با سطح پودر مي باشد.
از منحني هاي بدست آمده در اين روش بدليل محاسبة دقيق مي توان d فاصلة صفحات كريستالي را با دقت يك هزارم آنگسترم محاسبه نمد . در حاليكه در روش دبي شرر اين دقت يك صدم مي باشد . با استفاده از اين منحني ها نيز مي توان مواد مختلف را آزمايش كمي نيز نمود مهم در بخش 7-8 توضيح داده خواهد شد . در صورت استفاده از منحني هاي رسم شده توسط مايكرو فتومتر جهت آزمايش كمي نتايج از دقت كنتري برخودار هستند.
6 ـ 8 طرز يافتن تركيب مواد ( روش Hanawalt )
در قسمتهاي قبل گفته شد كه با اندازه گيري مي توان d كه فواصل صفحات كريستالي ماده و يا مواد مورد آزمايش است را تعيين نمود. براي اين كار فرمول براگ ، نمودارها و يا جداول از قبل محاسبه شده را مي توان بكار برد . در اين جداول و نمودارها تغييرات بر حسب d را بر منباي فرمول براگ گنجانيده اند . از اعدادي كه بعنوان d محاسبه مي شوند لازم است ابتدا سه عدد مربوط به پر رنگ ترين خطوط فيلم مشخص شوند .براي اينكار در صورت استفاده از روش ديفركتومتري بزرگترين سه پيك ( تيزي ) منحني را انتخاب مي كنيم . در صورت استفاده از فيلم دبي شرر براي يافتن پررنگ ترين سه خط از اعداد نشان داده شد توسط سلول فتوالكترويك دستگاه مايكروفتومتر كه در ستون دوم جدول 8 درج گرديده و يا منحني رسم شده بر روي كاغذ حساس كمك مي گيريم .
....
بخشی از فهرست مطالب مقاله ويژگي هاي پرتو X (پرتونگاري)مقدمه
تابش الكترومغناطيس
طيف پيوسته
طيف ويژه
فيلترها
توليد پرتوهاي X
لامپ هاي گازي
لامپ هاي رشته اي
نقطه كانوني
ظرفيت توان
پراشI : جهت هاي باريكه هاي پراشيده
مقدمه
روشهاي پراش
اندازه گيري هاي پراش سنجي و طيف سنجي
مقدمه
خصوصيات كلي
شمارنده ها ( خصوصيات كلي )
شمارنده هاي سوسوزن
روش تفرق سنجي بيا ديفركتومتري Diffractometer Measurements
6 ـ 8 طرز يافتن تركيب مواد ( روش Hanawalt )
تجزيه كمي مواد با استفاده از روش تفرق اشعه ايكس
تهيه تركيبات استاندارد
استفاده از يك ماده مشخص كمكي


تابش الکترومغناطیس


شمارنده های سوسوزن


لامپ های رشته ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ويژگي هاي مهم تيم طراحي مديريت توجيه مشتري و ...

دانلود مقاله ويژگي هاي مهم تيم طراحي مديريت توجيه مشتري و تأثير آن بر ارائه ... [x] ...

تست رادیو گرافی - Index of

بنابراين شرايطي كه تصويرهاي پرتونگاري مشاهده ... • ديواره‌هاي واحد پرتو x با ...

اشعه ایکس ( X ) و تاثیر آن بر بدن – سایت پزشکان بدون مرز

دانلود تولبار ... عنوان یکی از روش‌های تست غیرمخرب در ... پرتو x بر تخمدان نیز اثر ...

,مقاله درباره پرتو گاما,تحقیق درباره پرتو گاما,مقاله در ...

یعنی تمام فوتون‌های گامای حاصل از ... (و همچنین پرتو x وامواج ... دانلود مقاله پرتو ...

دانلود مقاله پرتو گاما - iranfile.rayta.ir

دانلود مقاله پرتو ... (و همچنین پرتو x وامواج رادیویی ، مادون ... پرتو های گاما ،ایکس ...

دانلود مقاله و پروژه - مقالات مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله و ... زیرا در پرتو محاسن اخلاق و ... به ميزان سن و ويژگيهاي شخصي دارد ...

دانلود CrystalDiffract 6.7.4.300 نرم افزار شیمی شبیه سازی ...

دانلود مقاله شیمی ... و نوترون روی لینک های دانلود ... ایکس پراش پرتو x ...

تحقیق در مورد ويژگيهاي پرتو X پرتونگاري – bronzefile

دانلود مجموعه شیپ فایل های ... تحقیق در مورد ويژگيهاي پرتو x پرتونگاري. دانلود در ...

تحقیق در مورد ويژگيهاي پرتو X پرتونگاري – bronzefile

دانلود مجموعه شیپ فایل های ... تحقیق در مورد ويژگيهاي پرتو x پرتونگاري. دانلود در ...

دانلود مقالات ISI اشعه گاما، پرتو گاما، تابش گاما: 603 ...

دانلود مقالات ... تصاویر پرتو گاما (و همچنین پرتو x وامواج ... دانلود متن کامل مقاله ...

دانلود تحقیق جمجمه - پورت وان

پرتونگاري ساده ... دانلود جمجمه, مقاله ... دانلود تحقیق تغييرات در ويژگي هاي ...

دانلود مقاله و پروژه - مقالات مدیریت و کارآفرینی

دانلود مقاله و ... زیرا در پرتو محاسن اخلاق و ... به ميزان سن و ويژگيهاي شخصي دارد ...

مقاله زاویه روش پراش پرتو X تعیین جهت گیری الیاف خرد شده در

مقاله زاویه روش پراش پرتو x تعیین جهت گیری الیاف خرد شده در کامپوزیت های با نرم افزار ...

دانلود CrystalDiffract 6.7.4.300 نرم افزار شیمی شبیه سازی ...

دانلود مقاله شیمی ... و نوترون روی لینک های دانلود ... ایکس پراش پرتو x ...

مقاله درمورد ويژگي هاي حضرت مهدي (ع)و حكومت جهاني اش - سمینو

مقاله درمورد ويژگي هاي ... تو بيا تا ز پرتو رويت شب ... اصلی و دانلود فایل مقاله درمورد ...

بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان ...

دانلودمقاله وتحقیق معناي هنر با روش‌هاي ... دانلود مقاله ... ويژگيهاي پرتو x پرتونگاري ...

دانلود برنامه رایت سی دی نرو 18 | ‎ Nero 2017 Platinum ...

دانلود مقاله ... ويژگي هاي نرم ... ‎.5 ‎فايل ‏‎“Nero2017_v18.x_Patch_DFoX_v2.4.exe” ‎را به ...

دانلود مقاله کامل درباره بیماری آبله‌ مرغان

دانلود مقاله کامل درباره بیماری آبله‌ مرغان

پاورپوینت معلمی و چارچوب معلمی

بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

ازدواج

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از سوء مصرف مواد ویژه اولیای مدارس و دانش آموزان (خانواده محور)

دانلود مقاله معماری در ایتالیا

پاورپوینت معماری خانه های تاریخی تبریز

پاورپوینت کيفيت آب

تحقیق در مورد ستارگان word