دانلود فایل


مقاله ارتقا شغلی خبره و عالی و تجربیات مدون پذیرش آمار و مدارک پزشکی و ذكر راهكار ها و پيشنهادات - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ارتقا شغلی خبره و عالی و تجربیات مدون پذیرش آمار و مدارک پزشکی و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

دانلود فایل مقاله ارتقا شغلی خبره و عالی و تجربیات مدون پذیرش آمار و مدارک پزشکی و ذكر راهكار ها و پيشنهادات فایل حاضر کامل ترین و دقیقترین مقاله ایست که در مورد پست پذیرش آمار و مدارک پزشکی شبکه بهداشت در قالب ورد و قابل ویرایش طراحی گردیده است و طبق آخرین بخشنامه های وزارت بهداشت بروز رسانی گردیده است و آماده چاپ می باشد. در نگارش این مقاله تمامی نکات مورد نیاز شبکه بهداشت لحاظ گردیده است


این مقاله ارتقا شغلی در100صفحه میباشد
مقدمه
دنیای امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات می نامند و امروزه قدرت برتر جهانی در دست تولیدکنندگان اطلاعات و سیستم های منسجم و متراکم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است، اصطلاع انفجار دانش نامی آشنا برای بشر قرن بیستم بوده و اعجاز کامپیوتر در خدمت علوم بهداشتی گامهای متردد بشریت را استوار نموده و راه پرپیچ و خم دانش را هموار می کند، سرعت پیشرفتهای علوم بهداشتی آنچنان رو به تزاید است که فاصله میان کشورهای مترقی و در حال توسعه را با شگفتی افزون می کند و در جهان اینچنین متحول کنونی هر اقدامی در جهت کاستن این خلاء روزافزون بخصوص در رده های کاربردی و عملکردهای علوم بهداشتی از جمله مدارک پزشکی حائز اهمیت فراوان است. مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی ازفعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعــالیت کـادر بیمـــارستانی ،والاتر ین و باارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری هـای مدیریتی دررده هــای اقتصـادی ،بهداشتی ،آمــوزشی و پژوهشی می باشد، از این رو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعـــــا تی است. مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذخیره وبازیابی اطلاعات وآنالیز مراقبت بهداشتی ودرمـانی است و بیانگر کلیه اطلاعـــاتی مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمـار،بیمــاریها،مخاطرات بهداشتی،تشخیص ها،آزمایشات ، معاینات ،روشهای درمانی ،پیگیری و امثالهم میباشد ودرعصر فناوری اطلاعـات و اطلاع رسانی به عنوان مهمترین و واقعیترین منبع اطلاع رسانی پزشکی وبهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است وبه عنوان ابزار ارزیابی اقدامــات درمـانی ، کنترل فعـالیت پزشکان و پیراپزشکان ، کمک به عوامل فرایند درمــان جهت افزایش کیفیت خدمات وکاهش هزینه ها وبرای احقاق حقوق بیمار ،پزشک ،پیراپزشک وبیمـارستان درمحافل قضایی وحقوقی ازآن به عنوان سند رسمی استفاده می گردد. در يک كلمه مي توان گفت مدارک پزشكي سند تغيير حال بيمار است. مدارک پزشكي بيمــار منبع اوليه براي ارزيابي روند بهبود حال اوست ويكي از مهم ترين اركان اداره هر نظام درمـاني است كه موجبات ارتقای سطح كيفی خدمات را فراهم می كند. زيرا ارزيابی در زمينه مراقبت های بهداشتی درمانی بيماران امری ضروری برای حفظ حقوق آن هــاست. هر مركز بهداشتی درمــانی به منظور تحقق سيستم های اطلاعـــاتی و اعمال مديريت اطلاعاتی منسجم درمانی نياز به يك بخش سازمان يافته موسوم به مدارک پزشكی دارد. اين بخش، يكي از بخش هــای مهم بيمارستان است كه تمام بخش های بيمارستان اعم از بخش های درماني مراقبت های ويژه، كلينيك و غيره... را از نظر اطلاعاتی، حقوقی تجزيه و تحليل می كند و در عملكرد مثبت پژوهش هــای پزشكی و اطلاعاتی نقش بسزايی دارد. حوزه فعالیتها ی اینجانب در مدت خدمتم بسیار متنوع بوده است که درقسمت ارزیابی عمومی به طورکامل به آن خواهم پرداخت . ضمنا" شرح وظایف پست مورد تصدی من متصدی پذیرش ، آمارومدارک پزشکی می باشد که به شرح ذیل می باشد . شرح وظایف پست پذیرش براساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد. 1 – پذیرش بیماران وتشکیل پرونده جهت بیماران بستری (اورژانسی- سرپایی –الکتیو) براساس مدارک معتبر 2 – تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام ونام خانوادگی بیماران به منظورشناسایی آنها 3 – ثبت مشخصات بیماردرسیستم His 4 – ثبت مشخصات آورنده یا اعزام کننده بیماروگرفتن رضایت نامه برای معالجه یا عمل جراحی 5 – ثبت اطلاعات بیمارودادن شماره بوسیله کامپیوتر 6– راهنمایی مراجعین برای ارجاع به واحدها وبخشهای مختلف 7 – بررسی مدارک بیماران هنگام پذیرش 8 – همکاری درپاسخگویی به مکاتبات ارگانها ازجمله پزشکی قانونی بااستفاده ازسوابق واطلاعات پزشکی وهماهنگی مسئول مربوطه 9- انجام سایر اموربراساس دستور مسئول مافوق که شامل : 1 – نوشتن صورت حساب بیمارانی که نیاز به گچ گیری و آتل بندی دارند . 2 – ثبت اطلاعات بیماران بستری دربرنامه Hisسرپائی 3 – ساماندهی امورمربوط به پذیرش ، تابلو پذیرش بیماران ،فرستادن تمامی پرونده های ترخیصی بعدازاتمام انجام کار به واحد بایگانی پزشکی 4 – جداکردن پرونده های پزشکی به روش استاندارد وتفکیک برگه های مالی جهت حسابداری 5 – انجام تمامی امور مدارک پزشکی درصورت نبودن مسئول مربوطه شرح وظایف شرح وظایف پست آمار طبق وظایف واحد سازمانی به شرح ذ یل می باشد. 1 – تعیین و تنظیم آمار روزانه بخش های بستری 2– تهیه وتنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری وسرپایی 3 – تهیه و تنظیم و بررسی آمارسالیانه 4 – جوابگویی به واحدهای بیمارستان و سازمانهای مختلف درمورد آمارهای خواسته شده باهماهنگی مسئول مربوطه 5 – فرستادن آمار به واحدهای مختلف دانشگاه براساس نیاز با هماهنگی مسئول مربوطه 6 – ثبت اطلاعات دربرنامه His 7 – جوابگویی به تحقیق کنند گان درجهت اطلاعات آماری 8 - بایگانی آمارهای واحدهای مختلف بیمارستان 9 – گردآوری اطلاعات بیماران فوت شده وبایگانی مدارک فوت آنها 10 – ثبت آمارمرگ ومیر درسامانه مرکز بهداشت 11– همکاری وکمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی 12 – ثبت اطلاعات در سامانه آماروزارتخانه به صورت ماهیانه 13 – انجام دادن سایر کارها ی محوله با دستور مسئول مافوق بخش مدارک پزشکی 1 – طراحی ،استقراربروزآوری سیستم های موردنیاز تشکیل ،گردش ،کنترل وبایگانی مدارک پزشکی 2 – پیگیری انجام کلیه مکاتبات وارسال /دریافت اسناد و مدارک پزشکی مورد نیاز توسط واحد دبیرخانه بیمارستان ارگانها ونهادها وبالعکس 3 - انجام اقدامات لازم جهت صدور اولیه گواهی ولادت وفوت وسایرگواهی ها 4 – ثبت ،نگهداری اخذ رضایت معالجه وعمل جراحی ازبیمار واخذ رضایت استفاده ازاطلاعات پزشکی پزشکی پرونده جهت تحقیق کنندگان 5 – اقدامات لازم جهت دراختیارگذاشتن کپی مدارک پزشکی بیماردرهنگام درخواست وی یا نماینده قانونی او جهت ارائه به سازمانهای مختلف 6 - همکاری دربرنامه ریزی ، هماهنگی ومدیریت تشکیل کمیته اسناد ومدارک پزشکی بیمارستان 7 – انجام هماهنگی ها وهمکاری های لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز به کارآموزان رشته آمار ومدارک پزشکی 8– انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات لازم به منظور کنترل وبررسی پرونده های بیماران ازنظرکیفی وکمی و کاستی های اطلاعاتی درآنها وارجاع پرونده های ناقص به بخش های بالینی 9 – برنامه ریزی واقدامات لازم برای تفکیک وبایگانی پرونده هایی که ازنظرکمیت وکیفیت اطلاعات کامل می باشند پس ازمرحله کدگذاری 10 – تهیه وبروزآوری نسخه های ازپرونده های الکترونیکی بیماران 11– اقدامات لازم به منظور انتقال پرونده ها ازبایگانی فعال به بایگانی راکد 12 – اقدامات لازم جهت خلاصه برداری ازپرونده های موجود دربایگانی راکدوامحاء دوره ای آنها طبق مقررات 13 – نظارت مستمر برفضای فیزیکی وسیستمی بایگانی پرونده ها واحدکدگذاری وآمار 1 – طراحی ، توسعه استقرار وبه روزآوری روشهای مناسب برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه شاخص های آماری بیمارستانی 2 - بررسی ومطالعه اطلاعات آماری جمع آوری شده ازطریق فرمهای کاغذی و اطلاعات ایجادشده درسیستم His 3 – اقدامات لازم درجهت انتشارشاخص های آماریدرقالب گزارشهای تحلیلی کاغذی وفایلهای سیستمی 4 – برنامه ریزی ها واقدامات لازم جهت مکانیزه فرایند جمع آوری اطلاعات 5 – اقدامات لازمجهت کدکذاری فعالیت های تشخیصی ودرمانی و عمل های جراحی شرح وظایف واحد اسناد و مدارک پزشکی 1- بررسی وتحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ، روش های کار ، وسائل جا ومکان واحد مدارک پزشکی 2- همکاری درتجزیه وتحلیل کیفی مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه 3- پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی وارگانهای دیگر با استفاده از سوابق واطلاعات پزشکی 4- کد گذاری بیماریها و اعمال جراحی بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10,ICD9 ) در سیستم HIS 5- راهنمائی و همکاری در جهت آموزش کارآموزان رشته مدارک پزشکی 6- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی 7- پیگیری و رفع نقص پرونده ها به لحاظ کیفی و کمی 8- پاسخگويي به ارباب رجوع جهت تحويل پرونده 9- ارسال لیست نسخ سرپایی به بیمه های مربوطه 10- ارسال لیست پرونده های بستری به بیمه ها 11-گرفتن تراز و درآمد بیمارستان 12- بررسی کسورات بیمه ها مدیریت مالی مراکز درمانی تا حدودی مشابه شاهرگ حیاتی یک سیستم می باشد که نبود ویا عدم دقت در آن می تواند حیات سازمان را به مخاطره بیندازد.


مقاله


ارتقا شغلی


تجربیات مدون


خبره


عالی


پذیرش


آمار


مدارک پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان شپلستان - تجربیات دبیر پرورشی (تحقیق ارتقاء ...

تحقیق های زیر 20 صفحه با فرمت ورد(word2007) و به صورت رایگان است و بر خلاف دیگران به جای اینکه بگم اول پول رو واریز کن بعد میذارم دانلود کنی، اول ... دانلود کن بعد...: 1-سه صلوات بفرست.

تجربیات مربی پرورشی - سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات یک مربی پرورشی جهت ارتقا رتبه شغلی ( ارشد . خبره . عالی ) عدم توجه به مسائل تربیتی و کمبود اطلاعات تربیتی خانواده ها در رابطه با پرورش صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنها روز بروز آمار ...

فهرست دانشگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز دیگری نیز با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می‌پذیرند.

تهیه مقاله ارتقا رتبه شغلی خبره و عالی | انجمنهای پرشین تولز

تهیه مقاله ارتقا رتبه شغلی خبره و عالی. شروع موضوع توسط falahati87 ‏4 آپریل 2014 در انجمن خرید و فروش نرم افزار ، سرویس و محصولات اینترنتی

سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات مدون دبیر زبان انگلیسی. دراین مقاله، موانع یادگیری زبان انگلیسی در ابعاد دانش ‏آموزی، جامعه و نظام آموزشی و معلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله - coffinetiha.parsablog.com

آمار وبلاگ . افراد ... تجربه آموزشی ، تحقیق درباره تجربه آموزشی ، ارتقا شغلی خبره به عالی ، تجربه آموزشی خبره به عالی. اقدام پژوهی و تجربیات مدون آموزشی . اقدام پژوهی,تجربیات مدون آموزشی. اقدام پژوهی,تجربیات مدون

تجربیات مدون دبیران ادبیات فارسی

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-

تجربیات معلمان - 3 - 5dabestani.mihanblog.com

برچسب ها: تجربیات مدون معلمان, ارتقا از خبره به عالی, دیدگاه ها ( ) اقدام پژوهی و تجربیات مدون معلمان

چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و ...

تجربه آموزشی ، تحقیق درباره تجربه آموزشی ، ارتقا شغلی خبره به عالی ، تجربه آموزشی خبره به عالی. اقدام پژوهی و تجربیات مدون آموزشی . اقدام پژوهی,تجربیات مدون آموزشی. اقدام پژوهی,تجربیات مدون آموزشی. اقدام پژوهی,تجربیات ...

نمونه مستندات رتبه عالی :: نمونه مستندسازی تجربیات شغلی

ارتقا رتبه خبره به عالی,ارتقا رتبه شغلی,نمونه مستندات رتبه عالی,سامانه ارتقا رتبه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی,ارتقا رتبه ارشد به خبره,پیگیری ارتقا شغلی ...

تجربیات یک هنر آموز - iranfile.parsablog.com

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-

تجربیات مربی پرورشی - سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات یک مربی پرورشی جهت ارتقا رتبه شغلی ( ارشد . خبره . عالی ) عدم توجه به مسائل تربیتی و کمبود اطلاعات تربیتی خانواده ها در رابطه با پرورش صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنها روز بروز آمار ...

تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد ...

تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمان،اقدام پژوهی فرهنگیان،دانلود اقدام پژوهی معلمان ...

تجربیات مربی پرورشی - سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات یک مربی پرورشی جهت ارتقا رتبه شغلی ( ارشد . خبره . عالی ) عدم توجه به مسائل تربیتی و کمبود اطلاعات تربیتی خانواده ها در رابطه با پرورش صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنها روز بروز آمار ...

سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات مدون دبیر زبان انگلیسی. دراین مقاله، موانع یادگیری زبان انگلیسی در ابعاد دانش ‏آموزی، جامعه و نظام آموزشی و معلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشار

در مطالعه ديگري که با هدف آگاهی از آخرین وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سراسر کشور، نیازسنجی بهداشتی، درمانی، توانبخشی، انجام مراقبتها، دوره‌ها و برگزاری برنامه‌های آموزشی مورد نیاز آنان انجام شد، از 2063 جانباز نخاعی، 284 نفر مبتلا به زخم فشاری با درجات مختلف بودند (12).

سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات مدون دبیر زبان انگلیسی. دراین مقاله، موانع یادگیری زبان انگلیسی در ابعاد دانش ‏آموزی، جامعه و نظام آموزشی و معلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد ...

تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره،عالی،پایه،افزایش رتبه شغلی،سفارش تجربیات مدون،مستندات کارمندان و معلمان،اقدام پژوهی فرهنگیان،دانلود اقدام پژوهی معلمان ...

تجربیات مربی پرورشی - سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس

تجربیات یک مربی پرورشی جهت ارتقا رتبه شغلی ( ارشد . خبره . عالی ) عدم توجه به مسائل تربیتی و کمبود اطلاعات تربیتی خانواده ها در رابطه با پرورش صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنها روز بروز آمار ...

رام ELINK_MR706_D3_V6

تحقیق درباره اخلاق عملى و الگوهاى آن

پکیج سورس B4a و GAME MAKER*ویژه*

دانلود تحقیق پيامبر

تحقیق در مورد بررسی آیا قرص اکس اعتیادآور است

تحقیق در مورد جنگلل وفراورده های آن 12 ص

تحقیق در مورد تولید نوترون

دانلود کتاب تاریخ فرهگ و تمدن اسلامی نوشته فاطمه جان احمدیپاورپوینت درباره ایمنی مواد شیمیایی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد